Údržba ihrísk

Údržba ihrísk – Norma EN 1176-1177 / ÚDRŽBA

Európska norma EN 1176 je platná v európskej únii už od roku 1998. Na Slovensku je vstúpila do platnosti pomerne neskoro, až nariadením vlády č. 349/2010 s platnosťou od 31.8.2010 a účinnosťou od 1.1.2011. Určitou výhodou neskoršieho prijatia tejto normy je fakt, že u vychádzala t.č. z aktuálnej verzie normy EN 1176, aktualizovanej v roku 2008. Táto norma stanovuje, že všetky herné zariadenia ktoré sú umiestnené na verejných ihriskách , musia spĺňať prísne bezpečnostné požiadavky z hľadiska konštrukcie, inštalácie, dopadových plôch, označeniu výrobkov a ich údržbe .

udrzba

Samozrejme , 100% bezpečnosť sa nedá nikdy dosiahnuť – napriek dodržaniu všetkých predpisov noriem EN 1176 a EN 1177 – aj napriek splneniu povinností prevádzkovateľa vždy zostáva zbytkové riziko. Fakt je však ten, že zavedenie tejto normy a jej postupná implementácia a dodržiavanie zvyšuje bezpečnosť detských ihrísk.

Pripomíname , že norma EN 71-8 sa týka hračiek , ktoré sú určené výhradne pre súkromný sektor . Herné prvky s certifikátom EN 71, nesmú byť umiestnené na verejných miestach, ako sú školy , škôlky ,hotely, penzióny atď.

Keďže všetky herné zariadenia inštalované na verejnom priestore musia spĺňať normu EN 1176 o to dôležitejšia je pre udržateľnú bezpečnosť na ihrisku splnenie normy EN 1177 – dopadové plochy, správny postup inštalácie (prvky môžu byť bezpečné z hľadiska konštrukcie, ale nesprávna inštalácia (obnažené základy, prvky príliš blízko pri sebe) spôsobujú bezpečnostné riziko) a pravidelná kontrola a údržba.

Dopadové plochy a norma EN 1177. Zjednodušene povedané, všetky herné prvky, ktoré majú kritickú výšku pádu určenú výrobcom nad 100cm vyžadujú náraz tlmiaci materiál v dopadovej ploche. Dopadová plocha sa vyžaduje aj pri dynamických prvkoch (ako napr kolotoče), aj keď nedosahujú výšku platformy 100cm. Tu je ilustratívny prepočet potrebnej hĺbky pri sypkých materiáloch:

tabulka-2

Správny postup inštalácie – každý zodpovedný výrobca by mal mať ku každému prvku technický nákres kotvenia, potrebnú bezpečnostnú zónu herného prvku, ako aj školený personál so znalosťami požadovaných noriem.

Pravidelná kontrola a údržba podľa normy EN 1176 sú odporúčané, resp. predpísané nasledovné kontroly:

“Pravidelná vizuálna kontrola” odporúča každých 1 až 7 dní pre určenie zjavných poškodení napr. po víchrici, prípadne nočnom „nájazde“ vandalov.

“Priebežná kontrola” sa doporučuje vykonávať každých 1 až 3 mesiacov. Táto je dôkladnejšia ako vizuálna kontrola a mala by byť zameraná na skúmanie funkcie, stability a opotrebenia stavu zariadení.

“Ročná revízia zariadení” je povinná. Pri tejto revízii sa kontroluje opotrebenie zostáv, stabilita spojov a kotvení, funkčnosť dopadových plôch, doporučuje sa vyhotovenie fotodokumentácie ihriska. Pri každom zistení odchýlky od normy sa popisuje bezpečnostné riziko, doporučuje sa náprava a prijímajú sa opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti ihriska. Ročnú revíziu by mala vykonávať certifikovaná osoba s primeranými skúsenosťami skúsenosťami.

Zodpovednosť za údržbu, bezpečnosť a následné opravy má prevádzkovateľ ihriska. Prevádzkovateľ ihriska je povinný ihrisko kontrolovať aby bolo funkčné a bezpečné s tým, že odstráni všetky vady a chyby na zariadeniach ktoré sa vyskytnú. Pokiaľ je vada na výrobku z dôvodu výrobnej chyby je prevádzkovateľ oprávnený žiadať nápravu od dodávateľa (pokiaľ je výrobok v záručnej lehote). Pokiaľ vada na zariadení vznikla zanedbanou údržbou, nie je dodávateľ povinný túto vadu odstrániť.

Opýtajte sa:

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Facebook