Detské ihrisko má byť oázou fantázie, hier, zápolení, vytvárania sociánych vzťahov a rozvoja motorických zručností našich detí.

Že to tak často nie je, vieme. Namiesto relaxu a pozorovaní detí pri hre rodičia často tŕpnu, aby deti neprišli k úrazu z dôvodu zlej konštrukcie herných prvkov, zanedbanej údržbe, či absencii dopadových plôch.

32_CrowsNest_LotsOKids

Táto stránka vznikla preto, aby sme všetkým prevádzkovateľom verejných ihrísk poskytli platformu na získanie informácii k správnej údržbe ihrísk, ponúkli služby spojené so zabezpečením povinných revízii, posudkov detských ihrísk, ako aj priamo zabezpečili servis, opravu prípadne výmenu poškodených zariadení. Ponúkame takisto všetky typy dopadových plôch a konzultáciu na celom území Slovenska.

Náš personál je školený a certifikovaný TUV SUD Slovensko z platných európskych noriem EN 1176 a EN 1177.

Tešíme sa na spoluprácu.

Údržba ihrísk – Norma EN 1176-1177 / ÚDRŽBA

Európska norma EN 1176 je platná v európskej únii už od roku 1998. Na Slovensku je vstúpila do platnosti pomerne neskoro, až nariadením vlády č. 349/2010 s platnosťou od 31.8.2010 a účinnosťou od 1.1.2011. Určitou výhodou neskoršieho prijatia tejto normy je fakt, že u vychádzala t.č. z aktuálnej verzie normy EN 1176, aktualizovanej v roku 2008. Táto norma stanovuje, že všetky herné zariadenia ktoré sú umiestnené na verejných ihriskách , musia spĺňať prísne bezpečnostné požiadavky z hľadiska konštrukcie, inštalácie, dopadových plôch, označeniu výrobkov a ich údržbe .

udrzba

Samozrejme , 100% bezpečnosť sa nedá nikdy dosiahnuť – napriek dodržaniu všetkých predpisov noriem EN 1176 a EN 1177 – aj napriek splneniu povinností prevádzkovateľa vždy zostáva zbytkové riziko. Fakt je však ten, že zavedenie tejto normy a jej postupná implementácia a dodržiavanie zvyšuje bezpečnosť detských ihrísk.

Pripomíname , že norma EN 71-8 sa týka hračiek , ktoré sú určené výhradne pre súkromný sektor . Herné prvky s certifikátom EN 71, nesmú byť umiestnené na verejných miestach, ako sú školy , škôlky ,hotely, penzióny atď.

Keďže všetky herné zariadenia inštalované na verejnom priestore musia spĺňať normu EN 1176 o to dôležitejšia je pre udržateľnú bezpečnosť na ihrisku splnenie normy EN 1177 – dopadové plochy, správny postup inštalácie (prvky môžu byť bezpečné z hľadiska konštrukcie, ale nesprávna inštalácia (obnažené základy, prvky príliš blízko pri sebe) spôsobujú bezpečnostné riziko) a pravidelná kontrola a údržba.

Dopadové plochy a norma EN 1177. Zjednodušene povedané, všetky herné prvky, ktoré majú kritickú výšku pádu určenú výrobcom nad 100cm vyžadujú náraz tlmiaci materiál v dopadovej ploche. Dopadová plocha sa vyžaduje aj pri dynamických prvkoch (ako napr kolotoče), aj keď nedosahujú výšku platformy 100cm. Tu je ilustratívny prepočet potrebnej hĺbky pri sypkých materiáloch:

tabulka-2

Správny postup inštalácie – každý zodpovedný výrobca by mal mať ku každému prvku technický nákres kotvenia, potrebnú bezpečnostnú zónu herného prvku, ako aj školený personál so znalosťami požadovaných noriem.

Pravidelná kontrola a údržba podľa normy EN 1176 sú odporúčané, resp. predpísané nasledovné kontroly:

“Pravidelná vizuálna kontrola” odporúča každých 1 až 7 dní pre určenie zjavných poškodení napr. po víchrici, prípadne nočnom „nájazde“ vandalov.

“Priebežná kontrola” sa doporučuje vykonávať každých 1 až 3 mesiacov. Táto je dôkladnejšia ako vizuálna kontrola a mala by byť zameraná na skúmanie funkcie, stability a opotrebenia stavu zariadení.

“Ročná revízia zariadení” je povinná. Pri tejto revízii sa kontroluje opotrebenie zostáv, stabilita spojov a kotvení, funkčnosť dopadových plôch, doporučuje sa vyhotovenie fotodokumentácie ihriska. Pri každom zistení odchýlky od normy sa popisuje bezpečnostné riziko, doporučuje sa náprava a prijímajú sa opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti ihriska. Ročnú revíziu by mala vykonávať certifikovaná osoba s primeranými skúsenosťami skúsenosťami.

Zodpovednosť za údržbu, bezpečnosť a následné opravy má prevádzkovateľ ihriska. Prevádzkovateľ ihriska je povinný ihrisko kontrolovať aby bolo funkčné a bezpečné s tým, že odstráni všetky vady a chyby na zariadeniach ktoré sa vyskytnú. Pokiaľ je vada na výrobku z dôvodu výrobnej chyby je prevádzkovateľ oprávnený žiadať nápravu od dodávateľa (pokiaľ je výrobok v záručnej lehote). Pokiaľ vada na zariadení vznikla zanedbanou údržbou, nie je dodávateľ povinný túto vadu odstrániť.

Opýtajte sa:

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Kontrola ihrísk

Pravidelná kontrola: podľa normy EN 1176 sú odporúčané, resp. predpísané nasledovné kontroly:

kontrola

Pravidelná vizuálna kontrola” odporúča každých 1 až 7 dní pre určenie zjavných poškodení napr. po víchrici, prípadne nočnom „nájazde“ vandalov.

Priebežná kontrola” sa doporučuje vykonávať každých 1 až 3 mesiacov. Táto je dôkladnejšia ako vizuálna kontrola a mala by byť zameraná na skúmanie funkcie, stability a opotrebenia stavu zariadení.

Ročná revízia zariadení” je povinná. Pri tejto revízii sa kontroluje opotrebenie zostáv, stabilita spojov a kotvení, funkčnosť dopadových plôch, doporučuje sa vyhotovenie fotodokumentácie ihriska. Pri každom zistení odchýlky od normy sa popisuje bezpečnostné riziko, doporučuje sa náprava a prijímajú sa opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti ihriska. Ročnú revíziu by mala vykonávať certifikovaná osoba s primeranými skúsenosťami skúsenosťami.

Zodpovednosť za údržbu, bezpečnosť a následné opravy má prevádzkovateľ ihriska.Prevádzkovateľ ihriska je povinný ihrisko kontrolovať aby bolo funkčné a bezpečné s tým, že odstráni všetky vady a chyby na zariadeniach ktoré sa vyskytnú. Pokiaľ je vada na výrobku z dôvodu výrobnej chyby je prevádzkovateľ oprávnený žiadať nápravu od dodávateľa (pokiaľ je výrobok v záručnej lehote). Pokiaľ vada na zariadení vznikla zanedbanou údržbou, nie je dodávateľ povinný túto vadu odstrániť.

Opýtajte sa:

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Dopadové plochy – Bezpečnosť je prvoradá!

Náraz tlmiaca podložka v dopadovej ploche výrazne znižuje riziko vážnejších úrazov. Udržiavaný trávnik poskytuje dostatočnú ochranu pri pádoch do 60 až 99cm. Nikdy neosádzajte herné prvky na pevnú podložku ako betón, asfalt, zámková dlažba. Dodržiavajte výrobcom doporučené bezpečnostné zóny každého prvku.

Zjednodušený prehľad riešenia dopadových plôch:

dopadovky

Informatívny prepočet ceny za 1m2

Štrk: 10,- Eur,
Piesok: 13,- Eur,
Drevná štiepka: 15,- Eur,
Zatrávňovací rošt: 25,- Eur,
Umelá tráva: 45,- Eur,
Gumený rošt: 39,- Eur,
Gumenná rohož: 30,- Eur,
EPDM / Liaty povrch od 80,- Eur.

Cena nezohľadňuje spodnú stavbu, pokládku, dopravu. Rádi Vám poradíme a spracujeme ideálne riešenie podľa Vašich požiadaviek.

Opýtajte sa:

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa